Søknadsskjemaet benyttes for å søke om om tillatelse til å drive:

A) ervervsmessig virksomhet
B) opplæring av vektere og ordensvakter

Fyll ut søknadsskjema og skriv ut for signering. Sendes helst elektronisk (dokumentet skannes og sendes på e-post).

Levere søknad

Du sender søknaden til politidistriktet der virksomheten drives.

Saksbehandlingstid

Tiden det tar å behandle søknaden din, avhenger av hvilken type søknad det gjelder, om søknaden og vedlegg er riktig utfylt, og kapasiteten ved instansen som behandler søknaden.

Gebyr

Behandlingsgebyr må betales før søknaden behandles. Gebyret betales ikke tilbake ved avslag.

Årlig rapport

Innen utløpet av mars hvert år skal det sendes skriftlig (helst elektronisk) rapport til politidistriktet med redegjørelse for vaktselskapet.

Skjema

Hva menes med ervervsmessig vaktvirksomhet?

Virksomhet som går ut på å utføre vakttjenester mot vederlag.

Hva menes med egenvakthold?

Vakttjeneste på egen privat eiendom og vakttjeneste utført av egne ansatte på statlige og kommunale eiendommer.

Hva menes med vakttjenester?

Tjenester der det ved bruk av vektere, TV-overvåking, elektronisk overvåking eller på annen måte utføres:

  • tilsyn med privat eller offentlig område
  • kontrolltjenester, ledsagertjenester eller verditransporter
  • mottak/behandling av alarmsignaler fra alarmanlegg eller utrykning etter slike signaler etter avtale
  • vakttjenesteopplæring

Vandelskrav

Personer med vesentlig innflytelse på virksomhetens drift (innehaver, daglig leder, styremedlem) må ha tilfredsstillende vandel, jf. vaktvirksomhetsloven § 3, jf. vaktvirksomhetsforskriften §§ 4, 5 og 6.Vektere og andre som har oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste, må ha tilfredsstillende vandel.Det kan kreves uttømmende og utvidet politiattest

Kontroll med utøvelse av vaktvirksomhet

Hvert år skal politiet kontrollere at virksomheten drives i samsvar med lover og regler. Dette skjer gjennom administrative kontroller og besøkskontroller. Det utarbeides kontrollrapporter om resultatet av kontrollen.

Politiet kan trekke tilbake tillatelsen til å drive ervervsmessig vaktvirksomhet dersom driften er i strid med loven eller øvrige krav til å drive vaktvirksomhet

Vekteropplæring

Virksomheter som skal drive opplæring i vakttjenester, må være godkjent av politiet (og ha tillatelse til å drive ervervsmessig vaktvirksomhet). Opplæringsprogram og instruktører skal også være godkjent av politiet.

Fra 1. januar 2018 vil det gjelde nye regler for opplæring i vakttjenester. Det vil medføre endringer i opplæringens innhold, omfang, eksamensordning og godkjenning.

Vaktforetak som har godkjenning til å drive opplæring, vil måtte søke på nytt innen en dato som vil fastsettes i overgangsbestemmelsene i løpet av høsten 2017.Vektere som har gjennomført dagens opplæring, må ikke gjennomføre ny opplæring, men regodkjennes etter de nye reglene.

Ordensvaktopplæring

Krav til ordensvakt: Ordensvakter i vaktforetak må ha vekterutdanning i tillegg til ordensvaktopplæring.

Ordensvakter ved egenvakthold (serveringsloven § 16): Det kreves i utgangspunktet ordensvaktopplæring, men en rekke politidistrikter krever vekteropplæring i tillegg. Politidistriktene har i dag ulike krav til ordensvakthold (egenvakthold) på serveringssteder.